تاییدیه درگاه پارس پال

پرداخت های نت شاپز به وسیله درگاه پارس پال صورت می گیرید و کلیه پرداخت ها مستقیما به حساب شرکت واریز می شود.

شما با کلیک بر لوگو زیر می توانید تاییدیه درگاه پارس پال را مشاهده نمایید.